Знайомтесь з актуальними спеціальностями сучасності! (короткий гайд по спеціальностям ННІ ФОП для абітурієнтів з оглядом перспектив та затребуваності)

Триває вступна кампанія і цьогорічні випускники шкіл вже готуються до найважливішого рішення в своєму подальшому житті – здійснити вибір закладу вищої освіти та обрати спеціальність. Однак, важливий вибір мають зробити не тільки випускники шкіл – молоді люди, що здобули рівень молодшого бакалавра та бакалавра, також постають перед вибором: де продовжити навчання та на якій із спеціальностей зупинити свій вибір. Зрештою, навіть дорослі люди, які вже мають за плечима певну освіту, знову мають можливість задати собі питання: чи не час задуматись про здобуття додаткової освіти та отримати ступінь магістра зі спеціальності, яка буде відповідати викликам сучасності і допоможе отримати нові знання, опанувати перспективну професію, що стане початком на шляху до подальшого кар’єрного зростання. Варто зазначити, що ринок праці стрімко змінюється і перш ніж зробити вибір місця навчання, вступникам важливо проаналізувати ці, без перебільшення, глобальні зміни. Пропонуємо актуальні спеціальності з таких напрямів: 031 Релігієзнавство, 033 Філософія, 034 Культурологія та 011 Освітні педагогічні науки.

 

Другий рік поспіль вступна кампанія відбувається в умовах війни, що не лише посилила необхідність переходу до віддаленої роботи та навчання, впровадження широкого технологічного інструментарію, все ширшого залучення IT-технологій, але й актуалізувала питання безпеки та розуміння справжніх цінностей, а також – необхідність підготовки фахівців, здатних відповідати справжнім викликам сучасності! 

 

Усі ці фактори не могли не відбитися на світі професій та глобальному ринку праці, зробивши деякі професії менш популярні (чи й зовсім не потрібними) та актуалізувавши інші, які відповідають умовам сучасного глобального світу.

 

Це також призводить до переосмислення ролі навичок, які отримує людина, бо специфічний досвід кожної окремої професії, так звані «жорсткі навички» або hard skills, сьогодні вже не гарантують надійності в пошуку стабільної роботи та побудові успішної кар’єри. В таких умовах ключову роль все більше відіграють «м’які навички» або soft skills, які дозволяють особистості бути гнучкою, творчо та нестандартно підходити до нових викликів, що постають перед нею у її особистому та професійному житті, дозволяють швидко адаптуватися до змін, розвивати в собі необхідні якості, успішно розв’язувати різнопланові задачі, не боятися змін та бути готовим стати їх агентом. 

 

ВІДВІДАЙТЕ НОВИЙ САЙТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ: https://www.vstup.nnifop.udu.edu.ua/

 

Як зробити вірний вибір професії в умовах сьогодення? 

Фахівці, що займаються питаннями професійної орієнтації, сходяться на думці, що успішна людина сучасності повинна проявляти гнучкість та швидку адаптацію до світу, що стрімко змінюється, вміти мислити творчо, нестандартно, та критично, аналізувати інформацію, бачити ситуації та процеси системно, бути технічно обізнаними та володіти сучасними технологіями, не боятися братися за вирішення нестандартних ситуацій та бути лідерами змін.

 

2023 04 26 181803 EVERSUMMER 4752

 

Чому варто звернути увагу саме на базову філософську та культурологічну освіту? 

Усі ці навички можливо розвинути, навчаючись мислити та оперувати логічними категоріями, аналізувати великі обсяги інформації, структурувати отримані знання, будувати цілісні аналітичні системи. 

Саме так – здібності, що затребувані сьогодні серед фахівців ІТ галузі – можна розвинути в собі, навчаючись на філософському факультеті. 

І це далеко не все, що Ви отримаєте в процесі навчання у нас.  

 

За час ґрунтовного академічного навчання та вивчення філософії, кожен набуває цілу низку навичок – soft skills, які високо цінуються роботодавцями. Насамперед вона дозволяє сформувати, посилити, удосконалити комунікаційну складову. А відтак, за час навчання, роботи з текстами/джерелами, практичним вправлянням в ході дискусій тощо, кожен здобуває навички публічної комунікації, спічрайтингу, вмінь полемізувати, вести ділову/наукову комунікацію etc. 

Випускники філософських спеціальностей отримують невичерпне джерело для розвитку та вдосконалення комунікативних навичок, які вкрай потрібні сьогодні практично у будь-якій сфері, адже вони дають можливість успішно навчати, презентувати спільноті результати наукових праць, пояснювати вигоди для суспільства від тих чи інших технологій, вирішувати конфлікти, що теж є дуже актуально в наш час. 

 

Критичне мислення, що на сьогодні є не лише актуальним, але й корисним та надто необхідним. Попри риторику, яка більше забезпечує комунікаційну складову, філософія базується також на логіці, що й дозволяє сформувати високий рівень критичного мислення. А відповідно, за час навчання можна навчитися фактчекінгу – вміти вирізняти справжню інформацію, з-поміж інформаційного сміття; логічному мисленню та швидкій систематизації інформації; самоорганізації, тайм-менеджменту etc. Попри комунікацію та критичність мислення, філософія дає потужний потенціал до аналітичної роботи. Великі обсяги інформації, постійна їх систематизація, пошуки першочергового та вирізняння смислу з-поміж другорядного – це лише незначна частка того, що може дати вивчення тієї ж таки історико-філософської складової. 

 

2023 05 24 101057 EVERSUMMER 1258

 

Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова спеціалізується на підготовці таких фахівців, які матимуть усі необхідні навички, щоб наші студенти відчували свої переваги на ринку праці майбутнього. Випускники філософських спеціальностей набувають широкий спектр вмінь та якостей, які дозволяють їм успішно застосовувати отримані знання та навички у найрізноманітніших та найбільш популярних сферах: аналітичних компаніях, в маркетингу і рекламі, фахівцями з PR- та HR-, в журналістиці, секторі спічрайтингу, переговорництва та комунікації, в органах державного управління, та громадських організаціях, закладах вищої та середньої освіти, приватних освітніх проєктах, креативній індустрії, в ІТ-секторі та багатьох інших сучасних напрямах професійної діяльності.

Колись філософія була наукою наук, згодом її визнавали однією з універсальних наук, на сьогодні ж, вона має бути одним з флагманів гуманітарної освіти, оскільки забезпечує розвиток та унеможливлює знецінення інтелектуальної культури! 

 

Чому філософська, культурологічна та релігієзнавча освіта в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова? 

 

Обираючи УДУ імені Михайла Драгоманова – Ви обираєте лідера галузі, що має не тільки давню філософську традицію, але й займає високі місця в рейтингах. Так, станом на 2022 рік Драгомановський університет потрапив на 15 місце в рейтингу 100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів. А у 2023 році зайняв впевнене 14 місце із 181 українських закладів вищої освіти, які відповідають критеріям відбору в престижному міжнародному неакадемічному Рейтингу університетів UniRank. 

4icu

 

Обираючи Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики УДУ імені Михайла Драгоманова, наші абітурієнти обирають сучасні професії у престижному закладі вищої освіти. 

 

Що ми пропонуємо:

У складі Інституту працюють кафедри, які забезпечують підготовку з філософії, культурології, освітньої політики та релігієзнавства:

 

БАКАЛАВРАТ «ФІЛОСОФІЯ»  (033 Філософія)

 

Освітній рівень: Бакалавр.

Кваліфікація: Бакалавр з філософії. Філософ.

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання Денна та заочна.

Цикл/рівень НРК – 7рівень, FQ-EHEA- другий цикл, QF-LLL- 7 рівень

Передумови вступу: Наявність повної загальної середньої освіти.

 

Філософська освіта являє собою комплексний підхід у сфері гуманітарної освіти та вчить критичному й стратегічному мисленню для вирішення складних, нестандартних задач у всіх сферах людської життєдіяльності – в економіці, політиці, правовій та культурній сферах, а також на рівні повсякденної взаємодії у суспільстві.

 

 

Філософія є методологічною основою будь-якої сучасної науки, що суттєво спрощує для студентів-філософів опанування додаткових міждисциплінарних наукових компетентностей у майбутньому. Структурно філософська освіта охоплює як теоретичну складову: опанування логіки, теорії пізнання, аксіології, метафізики, історії філософії, риторики та інших елементів сучасного філософського дискурсу, так й практичну частину, зокрема аналіз етичних дилем, вивчення соціально-філософських концепцій та їхньої ролі у розвитку економічних, політичних, культурних та освітніх процесів.

 

Кафедра філософії Навчально-наукового Інституту філософії та освітньої політики УДУ імені Михайла Драгоманова запрошує до навчання на всіх рівнях підготовки (бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура) та здобуття кваліфікації філософа. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО БАКАЛАВРАТ ФІЛОСОФІЇ 

ВИКЛАДАЧІ   

 

БАКАЛАВРАТ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» (034 Культурологія)

 

Навчання за освітньою програмою «Культурологія» надає широкі можливості для професійної реалізації як в практичній, так й теоретичній сферах.

 

Теорія культури

У теоретичній сфері – це наукова та викладацька діяльність, культурна аналітика. Наші студенти опановують знання з теорії культури, історії культурологічної думки, культурної регіоніки, артжурналістики, арткритики, гуманітарної стратегії у сфері культури та ін., тому вдало релізують свій потенціал як аналітики, експерти, лідери громадської думки, блогери, науковці, письменники, журналісти. 

 

 Менеджмент культурних проєктів / івент-менеджмент 

У практичній сфері – це, перш за все, створення культурних проєктів, що сприяють розвитку соціальної й економічної сфер. Зараз сформувалася потреба у фахівцях-культурологах у таких нових сферах як культурна політика, культурна дипломатія та гуманітарна експертиза. Культурологія також сприятиме самореалізації особистості: зробить вільними від стереотипів, навчить осмислювати світ культури, бути в центрі культурно-мистецького життя.

 

Випускники зможуть також реалізувати себе у таких сферах:

  • Артжурналістика та блогерство у сфері культури
  • Арткураторство та менеджмент культури
  • Кінолекторії та арт-терапія
  • Музеї
  • Туристичні та екскурсійні агенції

Під керівництвом провідних українських культурологів студіюються новітні світові теорії та опановуються практики сучасних медій, артринку, культурних індустрій, цифрового мистецтва тощо.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО БАКАЛАВРАТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ВИКЛАДАЧІ

 

МАГІСТРАТУРА «РЕЛІГІЯ ТА СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ» 

(031 Релігієзнавство)

Релігієзнавство як наука є складовою гуманітарного знання. Вона є суміжною дисципліною з філософією, богослов’ям, історією, філологією, соціологією, політологією та психологією. В Західній Європі та Сполучених Штатах Америки релігієзнавча підготовка відбувається в межах антропологічних, теологічних, соціологічних факультетів та коледжів. 

 

Знімок екрана 2023 07 16 о 14.18.52

 

Магістратура «Релігія та сучасні суспільні процеси»

Навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою «Релігія та сучасні суспільні процеси» передбачає підготовку спеціаліста-релігієзнавця, що розуміє сутність, форми, моделі взаємодії релігії з суспільством, державою та між собою. Відповідно, основна частина навчального плану магістратури з релігієзнавства складається з предметів, які розкривають власне політологічні, правові та соціальні аспекти буття релігії в Україні. Викладання даних дисциплін забезпечують знані вчені та запрошені фахівці. 

 

Дипломований випускник магістратури з релігієзнавства має можливість продовження власної професійної діяльності в юриспруденції, психології, політології вже з врахуванням релігійної специфіки та володіючи додатковими знаннями та компетенціями в цій сфері. Власне, магістри релігієзнавства, що закінчили освітню програму «Релігія та сучасні суспільні процеси», працюють в центральних та регіональних органах влади – Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, секретаріаті Кабінету Міністрів України, відділах внутрішньої політики обласних органів влади; в системі освіти та науки – викладачами суспільно-гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, соціологія) та дослідниками в академічних установах або незалежних дослідницьких центрах; в ЗМІ – як журналісти, експерти та аналітики; в релігійних організаціях – в пресслужбі та інформаційних відділах, консультантами та медіаторами; мати власні проєкти в сфері релігії та суспільства. Крім власне релігійної сфери, випускник магістратури з релігієзнавства здобуває загально-гуманітарні знання, навички та вміння та може почати професійну діяльність в будь-яких гуманітарних проєктах, центрах, адвокаційних та медіаторних структурах, фасилітатором та медіа-діячем.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО МАГІСТРАТУРУ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

ВИКЛАДАЧІ

 

 

МАГІСТРАТУРА «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ» 

(033  Філософія)

Освітній рівень: Магістр

Кваліфікація: Магістр філософії. Філософ. Викладач зaклaду вищої освіти. Науковий

співробітник (філософія, історія, політикa)

Офіційна назва освітньої програми: Теоретичнa тa прaктичнa філософія

Диплом магістра, 120 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 1 рік 9 місяців

Форма навчання Денна/заочна

Цикл/рівень НРК – 8 рівень, FQ-EHEA- другий цикл, QF-LLL- 8рівень

Передумови Наявність освітнього рівня Бакалавр, або освітньо-кваліфікаційного рівня

Спеціаліст

 

2023 05 24 095206 EVERSUMMER 1224 

Навчальний план пропонованої програми орієнтовано як на вивчення актуальних проблем сучасної філософії та її теоретичного й практичного значення для суспільства і держави, так й на розвиток науково-дослідницьких умінь та відповідних навичок студентів у сфері розвитку сучасного філософського знання, вивчення необхідного методологічного інструментарію, а також засвоєння основ академічної практики філософських досліджень, зокрема методики підготовки виступів для участі в наукових конференціях, принципів написання текстів доповідей та наукових статей для фахових журналів, правил підготовки авторських дисертацій та монографій. Відповідно, після успішного закінчення магістерської програми наші магістранти мають можливість вступати до аспірантури та продовжувати свій науково-дослідницький шлях, вдосконалюючи свої професійні навички.  

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО МАГІСТРАТУРУ ФІЛОСОФІЇ 

ВИКЛАДАЧІ  

 

МАГІСТРАТУРА «ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ» 

(034 Культурологія)

 

Унікальна програма на межі культурології та Digital Humanities, яка допоможе успішній реалізації у сфері культури. Вона пропонує міждисциплінарний підхід, спрямований на побудову розуміння та осмислення цифрових технологій та відповідних дискурсів, а також на формування комп'ютерних навичок, адаптованих до потреб гуманітарних та суспільних наук. 

Студенти ознайомляться з найважливішими цифровими гуманітарними методами для збору, аналізу та представлення даних гуманітарного профілю та можуть застосовувати їх у своїй підсумковій дипломній роботі, а також пізніше у своїй кар’єрі.

 

 

Отримані на магістратурі знання та навички відкривають дорогу до широкого спектра кар’єрних шляхів. Випускник зможе працювати у державних та приватних установах як експерт з цифрових трансформацій, займатися диджиталізацію культурної спадщини в музеях та архівах, працювати як аналітик цифрової інформації, вибрати кар'єру науковця, куратора цифрових колекцій тощо. 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО МАГІСТРАТУРУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ВИКЛАДАЧІ

 

 

 

 

МАГІСТРАТУРА «ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА»

(011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Освітня політика» ОР Магістр)

 

Кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук; Експерт в освіті

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік 4 місяці для денної та заочної форм навчання

Мета освітньо-професійної програми: 

Забезпечити фундаментальну та прикладну підготовку висококваліфікованих і компетентних фахівців в галузі освіти та педагогіки, освітніх експертів, експертів освітніх програм, експертів з якості освіти для виконання освітніх; фахівців, адаптованих до ринкових і демократичних перетворень, здатних жити й творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому просторі, досягати взаєморозуміння між людьми, соціальними групами, націями, державами, бути членами європейської і світової спільноти і одночасно патріотами Української держави; розвиток їх здатностей до експертної, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності в освітніх закладах, науково-педагогічних установах.

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Особливості освітньої програми: акцент на здобуті знань та навичок експертної діяльності у галузі освіти, здійснення науково-педагогічних досліджень, науково-педагогічної діяльності, що визначає затребуваність на ринку освітніх послуг та можливість подальшої освіти на третьому (докторському) рівні вищої освіти, перспективи кар’єрного зростання.

Працевлаштування:

2429 – Експерт освіти; експерт освітніх програм; експерт з якості освіти;

2429 – Член галузевої експертної ради НАЗЯВО;

2429 – Член консультативної експертної ради НАЗЯВО;

231 – Викладач закладів вищої освіти усіх типів (університет, академія, інститут, коледж).

Викладання та навчання:

Проблемно / проєктно орієнтоване навчання (problem / project-based learning). Освітній процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних, дистанційних, інтерактивних технологій, що забезпечує суб’єкт-суб’єктну взаємодію, студентоцентроване навчання, формування індивідуальної освітньої траєкторії.

До послуг студентів:

  • мультимедійні аудиторії,
  • сучасний комп’ютерний клас із виходом у мережі Інтернет,
  • вільний WI-FI,
  • просторий читальний зал та е-бібліотечні фонди,
  • навчання за індивідуальним графіком.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО МАГІСТРАТУРУ "ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА"

 ВИКЛАДАЧІ

 

 

Софія СКРИПНІКОВА,

кандидат філософських наук, доцент