Конференції

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика" (11 лютого 2022) - UA/PL

Конференція відбудеться 11 лютого 2022 р. у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету (рубрика «Видання»). Збірник розміщується у репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою Факультету. Збірнику матеріалів присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN.

Заявки на участь приймаються до 10 лютого 2022.

 

ХII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (11 lutego 2022)

Konferencja odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 10 lutego 2022 roku.

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

  

 

taemnitsi culturnih labirintiv