Центри

ПОЛОЖЕННЯ

про Навчально-наукову лабораторію «Соціальна філософія, філософія освіти та освітня політика»

кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

УДУ імені Михайла Драгоманова

Протокол № 5

Голова вченої ради

академік В.П. Андрущенко

“27” квітня 2023 р.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Навчально-наукова лабораторія (далі – Лабораторія) є структурним навчально-науково-дослідним підрозділом кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (далі – Університет).

1.2. Лабораторія у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту»,  «Про вищу освіту», Статутом університету та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують освітньо-наукову діяльність, а також цим Положенням.

1.3.    Метою діяльності лабораторії є:

– сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів;

– отримання нових знань, постановка і вирішення актуальних гуманітарних проблем і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків;

– розробка необхідних для освітнього процесу науково-методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт співробітників, студентів, аспірантів, докторантів, співпошукачів Університету;

1.4.  Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності Університету.

 

2. Завдання і функції Лабораторії

 • Організація та проведення лабораторних, практичних занять з дисциплін «Соціальна філософія», «Філософія освіти», «Освітня політика» на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями.
 • Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри соціальної філософії, філософії освіти і освітньої політики.
 • Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, а також електронного документообігу на факультеті.
 • Облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.
 • Здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, текстами тощо.
 • Організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів.
 • Забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантіві студентів, консультацій науково-педагогічних працівників.
 • Створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів.
 • Проведення відповідно до законодавства інструктажів з дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях та правил пожежної безпеки.
 • Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Структура і управління Лабораторією

 • Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором Університету.
 • Для забезпечення діяльності Лабораторії, відповідно до обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу лабораторії входять: - завідувач лабораторії; - спеціаліст; лаборант тощо.
 • Безпосереднє керівництво роботою навчально-наукової лабораторії здійснює завідувач Лабораторії, який підпорядковується завідувачу кафедри.
 • Завідувач Лабораторії призначається на посаду та звільняється з займаної посади ректором університету за поданням завідувача кафедри.
 • Спеціаліст несе перед завідувачем лабораторії відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних приладів, матеріалів тощо.
 • Лаборант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики відноситься до категорії фахівців.

4. Організація діяльності Лабораторії

 • Лабораторія має право:

– одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Лабораторії документи Університету та його структурних підрозділів;

– подавати на розгляд керівництва факультету та Університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії.

 • Обов’язки Лабораторії:

– визначити форми, методи та засоби проведення навчальної та навчально-наукової роботи згідно з навчальними планами Університету для підготовки фахівців відповідних спеціальностей;

– розробляти та впроваджувати власні програми навчальної та наукової діяльності з урахуванням програм факультету, затверджених Вченою радою Університету та керівництвом кафедри;

– визначити теми досліджень, науково-дослідних робіт та план роботи Лабораторії.

 

5. Фінансування діяльності Лабораторії

 • Фінансування діяльності Лабораторії та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фондів держбюджету за статтями, передбаченими на навчальну та наукову діяльність; за рахунок госпрозрахункових робіт; за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 • Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності може користуватись приміщеннями, обладнанням, інвентарем та іншим майном кафедр, що знаходяться на балансі Університету.

6. Внесення змін до Положення

 • Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Вченою радою Університету відповідно до законодавства України.

7. Реорганізація або ліквідація Лабораторії 

 • Реорганізація або ліквідація Лабораторії здійснюється за рішенням Вченої ради Університету відповідно до законодавства України.

taemnitsi culturnih labirintiv